سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز
www.TehranMarkaz.ir

لیست نمرات گروه عمران
برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید
تاريخ اعلام نمره اوليه نام استاد نام درس رديف نمرات اولیه رديف تاريخ اعلام نمره نهائی نمرات نهایی
87 11 14 ادامیان ازمایشگاه مقاومت مصالح 1000 نمرات اولیه 7000        
87 11 8 ادهمی اصول مهندسی زلزله 1001   7001 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 ادهمی تحلیل سازه های 2 1002   7002 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 ادهمی استاتیک 1003   7003 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 6 استانه مکانیک خاک 1004   7004 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 19 استانه مکانیک خاک پیشرفته (ارشد)* 1005 نمرات اولیه 7005        
      اسلامی مهندسی پی پیشرفته (ارشد) 1006   7006        
      اسلامی سدهای خاکی (ارشد) 1007   7007        
87 11 6 افتابی مقاومت مصالح 1 1008 نمرات اولیه 7008        
87 11 8 افتابی تحلیل سازه های 2 1009 نمرات اولیه 7009        
87 11 20 امین افشار دینامیک * 1010 نمرات اولیه 7010 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 17 باباعلی رسم فنی ونقشه کشی ساختمان 1011 نمرات اولیه 7011 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 17 باباعلی طراحی معماری 1012 نمرات اولیه 7012 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 6 بازرگان لاری مکانیک سیالات 1013   7013 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 23 بازرگان لاری مدلهای هیدرولیکی (ارشد) 1014 نمرات اولیه 7014        
87 11 3 بد سازه های بنایی 1015 نمرات اولیه 7015 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 14 بد اصول مدیریت ساخت 1016 نمرات اولیه 7016 87 11 24 نمرات نهایی شده
87 11 14 بد روشهای اجرایی ساختمان 1017 نمرات اولیه 7017 87 11 24 نمرات نهایی شده
87 11 19 بزازاميني ازمایشگاه مقاومت مصالح 1018 نمرات اولیه 7018        
87 11 8 بهرامی (سلیم بهرامی ) بارگذاری 1019 نمرات اولیه 7019 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 6 بهرویان سازه های بتن ارمه 1(7020قبلی تبدیل شدبه 1020) 1020 نمرات اولیه 7020 87 11 21 نمرات نهایی شده (جديد)
87 11 21 بهرویان پروژه بتن ارمه * 1021 نمرات اولیه 7021        
87 11 6 بهرویان سازه های بتن ارمه 2 1022   7022 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 14 بهرویان سازه های بتن ارمه پیشرفته (ارشد ) 1023 نمرات اولیه 7023        
87 11 3 پروانه خواه ابهای زیرزمینی 1024   7024 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 17 پوستی ازمایشگاه مکانیک سیالات * 1025 نمرات اولیه 7025        
87 11 20 تجليل تبريزي نقشه برداری 1وعملیات * 1026 نمرات اولیه 7026        
87 11 27 تجليل تبريزي ازمایشگاه مکانیک خاک 1027 نمرات اولیه 7027        
87 11 17 تجليل تبريزي مهندسی پی 1028 نمرات اولیه 7028        
87 11 2 تقی پور مهندسی محیط زیست 1029 نمرات اولیه 7029 87 11 14 نمرات نهایی شده
87 11 19 جعفری صمیمی سازه های بتن ارمه 1 1030 نمرات اولیه 7030        
      جعفری صمیمی پروژه بتن ارمه 1031   7031        
87 11 19 جعفری صمیمی سازه های بتن ارمه 2 1032 نمرات اولیه 7032        
87 11 3 حاجی کندی مکانیک سیالات 1033   7033 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 6 حاجی کندی هیدرودینامیک (ارشد/اب ) 1034   7034 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 6 حاجی کندی مهندسی رودخانه (ارشد/اب ) 1035   7035 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 14 حاجی کندی هیدرولیک محاسباتی (ارشد)* 1036 نمرات اولیه 7036        
87 11 8 حمیدی ازمایشگاه مقاومت مصالح 1037 نمرات اولیه 7037        
87 11 9 خردمند زمین شناسی مهندسی 1038   7038 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 9 خردمند مصالح ساختمانی وازمایشگاه 1039   7039 87 11 9 نمرات نهایی شده
      خردمند مصالح ساختمانی وازمایشگاه 1040   7040        
      خرقانی مکانیک محیطهای پیوسته (ارشد) 1041   7041        
      خرقانی مهندسی تونل (ارشد) 1042   7042        
      خرقانی سدهای خاکی (ارشد) 1043   7043        
87 11 30 رامشت تکنولوژی بتن وازمايشگاه 1044 نمرات اولیه 7044        
87 11 3 رامشت تکنولوژی عالی بتن( ارشد ) 1045   7045 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 17 روحانی منش تحلیل سازه های 1 1046 نمرات اولیه 7046        
87 11 17 روحانی منش اصول مهندسی زلزله 1047 نمرات اولیه 7047        
87 11 17 روحانی منش تحلیل سازه های 2 1048 نمرات اولیه 7048        
      روحانی منش دینامیک سازه ها (ارشد) 1049   7049        
      زهرایی پروژه سازه هاي فولادي 1050   7050        
87 11 23 زهرایی سازه های فولادی 1 1051 نمرات اولیه 7051        
87 11 23 زهرایی پایداری سازه ها(ارشد)* 1052 نمرات اولیه 7052        
87 11 23 زهرایی پروژه تخصصی * 1053 نمرات اولیه 7053        
87 11 20 ساعتچی سازه های فولادی 2* 1054 نمرات اولیه 7054        
87 11 20 ساعتچی ماشین الات ساختمانی 1055 نمرات اولیه 7055        
87 11 20 ساعتچی سازه های فولادی 1* 1056 نمرات اولیه 7056        
      سالاری رسم فنی ونقشه کشی ساختمان 1057   7057        
      سالاری طراحی معماری 1058   7058        
      سیاوش نیا ازمایشگاه مکانیک خاک 1059   7059        
      سیاوش نیا تحقیقات محلی درساختگاه (ارشد) 1060   7060        
      سیاوش نیا دینامیک خاک (ارشد) 1061   7061        
      شاه حسینی برنامه نویسی کامپیوتر 1062   7062        
87 11 19 شاه سياه ازمایشگاه مقاومت مصالح 1063 نمرات اولیه 7063        
87 11 14 شریعت اصول ومباني معماري وشهرسازي * 1064 نمرات اولیه 7064        
87 11 14 شریعت طراحی معماری * 1065 نمرات اولیه 7065        
87 11 19 شفابخش پروژه راه سازی * 1066 نمرات اولیه 7066        
87 11 14 شفابخش راه سازي 1067 نمرات اولیه 7067 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 14 شفابخش مهندسی ترابری 1068 نمرات اولیه 7068 87 11 21 نمرات نهایی شده
      شفابخش پروژه راه 1069   7069        
      شفابخش مهندسی ترابری 1070   7070        
87 11 27 شکوفیان برنامه نویسی کامپیوتر 1071 نمرات اولیه 7071        
87 11 3 شیرازی برنامه نویسی کامپیوتر 1072 نمرات اولیه 7072 87 11 8 نمرات نهایی شده
      صادقیان هیدرولوژی مهندسی 1073   7073        
      صادقیان نیروگاه ابی (ارشد ) 1074   7074        
      صادقیان هیدرولوژی مهندسی پیشرفته (ارشد) 1075   7075        
      صادقیان تحلیل سیستمهای منابع اب 1 (ارشد) 1076   7076        
87 11 30 صالحی موید اصول مهندسی تصفیه اب وفاضلاب 1077 نمرات اولیه 7077        
      صفا پروژه راه سازی 1078   7078        
87 11 19 صفا روسازي راه 1079 نمرات اولیه 7079 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 26 صفا پروژه راه سازی 1080 نمرات اولیه 7080        
87 11 19 صفا راه سازي 1081 نمرات اولیه 7081 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 6 صفائی طراحی معماری 1082   7082 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 3 صفائی متره وبراورد پروژه 1083   7083 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 21 صفوی زاده رسم فنی ونقشه کشی ساختمان * 1084 نمرات اولیه 7084        
87 11 21 صفوی زاده اصول ومباني معماري وشهرسازي * 1085 نمرات اولیه 7085        
      طاوسی تفرشی تحلیل سازه های 1 1086   7086        
      طاوسی تفرشی سازه های چوبی 1087   7087        
      طاوسی تفرشی کاربردکامپیوتردرمهندسی عمران 1088   7088        
      طاوسی تفرشی تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته (ارشد) 1089   7089        
      طاوسی تفرشی پایداری سازه ها(ارشد) 1090   7090        
      طباطبائی عدنانی ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) 1091   7091        
      طباطبائی عدنانی ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) 1092   7092        
87 11 19 عالمی اقتصاد مهندسی 1093 نمرات اولیه 7093        
87 11 26 عالمی مهندسی سیستم ها 1094 نمرات اولیه 7094        
      عسگری مارنانی روش اجزاء محدود (ارشد ) 1095   7095        
      عسگری مارنانی سازه های فلزی پیشرفته (ارشد ) 1096   7096        
87 11 14 علیمردانی دینامیک 1097 نمرات اولیه 7097 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 6 علیمردانی مکانیک خاک 1098 نمرات اولیه 7098 87 11 30 نمرات نهایی شده
      غفوری پور پروژه سازه هاي فولادي 1099   7099        
87 11 26 غفوری پور اصول مهندسی زلزله 1100 نمرات اولیه 7100        
87 11 26 غفوری پور سازه های فولادی 1 1101 نمرات اولیه 7101        
87 11 26 غفوری پور اصول مهندسی پل 1102 نمرات اولیه 7102        
      غفوری پور طراحی غیر ارتجاعی(خمیری ) (ارشد ) 1103   7103        
87 11 7 قاضی تحلیل سازه های 1 1104 نمرات اولیه 7104        
87 11 7 قاضی ریاضیات عالی مهندسی (ارشد ) 1105 نمرات اولیه 7105        
      قضاوی ژئوتکنيک دريایی(ارشد) 1106   7106        
87 11 3 کاظمی نژاد هیدرولوژی مهندسی 1107 نمرات اولیه 7107 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 14 کاظمی نژاد اصول مهندسی سد 1108 نمرات اولیه 7108 87 11 21 نمرات نهایی شده
      کلانتری روش اجزاء محدود (ارشد ) 1109   7109        
      کلاهدوز پروژه را هسازی 1110   7110        
      کلاهدوز ماشین الات ساختمانی 1111   7111        
      کلاهدوز راه سازي 1112   7112        
87 11 30 کلاهدوز روسازي راه 1113 نمرات اولیه 7113        
      کلاهدوز مهندسی ترابری 1114   7114        
87 11 23 کلاهدوز اصول مهندسی ترافیک * 1115 نمرات اولیه 7115        
      کلاهدوز پروژه راه 1116   7116        
      کلاهدوز مهندسی ترابری 1117   7117        
87 11 8 کمیلی بیرجندی سازه های بتن ارمه 1 1118 نمرات اولیه 7118        
      کمیلی بیرجندی پروژه بتن ارمه 1119   7119        
87 11 6 کمیلی بیرجندی سازه های بتن ارمه 2 1120 نمرات اولیه 7120 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 17 کمیلی بیرجندی بتن پیش تنیده (ارشد/سازه ) 1121 نمرات اولیه 7121        
87 11 30 گل صورت پهلویانی پروژه سازه هاي فولادي * 1122 نمرات اولیه 7122        
87 11 14 گل صورت پهلویانی سازه های فولادی 2 1123 نمرات اولیه 7123 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 14 گل صورت پهلویانی ترمیم ساختمانها 1124 نمرات اولیه 7124 87 12 1 نمرات نهایی شد
87 11 14 گل صورت پهلویانی اصول مهندسی پل 1125 نمرات اولیه 7125 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 23 لطفی دهخورانی مکانیک خاک 1126 نمرات اولیه 7126        
87 11 23 لطفی دهخورانی مهندسی پی 1127 نمرات اولیه 7127        
87 11 17 مانوکیان برده شاهی مقاومت مصالح 1* 1128 نمرات اولیه 7128 87 11 23 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شد
87 11 17 مانوکیان برده شاهی استاتیک 1129 نمرات اولیه 7129 87 11 23 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شد
87 11 23 محمد میرزائی مکانیک سیالات 1130 نمرات اولیه 7130        
87 11 23 محمد میرزائی هیدرولیک 1131 نمرات اولیه 7131        
      محمدمیرزایی هیدرولیک وازمايشگاه 1132   7132        
87 11 17 مدنی رسم فنی ونقشه کشی ساختمان 1133 نمرات اولیه 7133        
87 11 6 مزروعی روشهای اجرایی ساختمان 1134 نمرات اولیه 7134        
87 11 14 ملک مهندسی ترابری 1135 نمرات اولیه 7135        
87 11 14 ملک راه اهن 1136 نمرات اولیه 7136        
87 11 14 ملک مهندسی ترابری 1137 نمرات اولیه 7137        
      ملک راه اهن 1138   7138        
87 11 2 ملک محمدی مکانیک سیالات 1139 نمرات اولیه 7139 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 6 ملک محمدی هیدرولوژی مهندسی 1140 نمرات اولیه 7140 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 6 ملک محمدی استاتیک (محاسبات فني 1و2)(7141تبدیل شد به 1141) 1141 نمرات اولیه 7141 87 11 21 نمرات نهایی شده (جدید)
87 11 6 ملک محمدی استاتیک (7142تبدیل شد به 1142) 1142 نمرات اولیه 7142 87 11 21 نمرات نهایی شده (جدید)
      منجم پروژه راه سازی 1143   7143        
      منجم راه اهن 1144   7144        
      منجم اصول مهندسی ترافیک 1145   7145        
      منجم پروژه راه 1146   7146        
      منجم راه اهن 1147   7147        
87 11 6 منجمی نژاد استاتیک 1148 نمرات اولیه 7148        
87 11 20 منجمی نژاد سازه های فولادی 1 1149 نمرات اولیه 7149        
87 11 24 منجمی نژاد بارگذاری 1150 نمرات اولیه 7150        
      منصوری طراحی هیدرولیکی سازه ها (ارشد ) 1151   7151        
      منصوری هیدرولیک پیشرفته (ارشد) 1152   7152        
87 11 2 مهبادی ازمایشگاه مقاومت مصالح 1153 نمرات اولیه 7153        
87 12 1 مهدی میرزایی مهندسی اب وفاضلاب وپروژه 1154 نمرات اولیه 7154        
      مهدی میرزایی مدلهای هیدرولوژیکی (ارشد) 1155   7155        
      مهدی میرزایی روشهای اماری درهیدرولوژی (ارشد ) 1156   7156        
87 11 19 میرزائی بناهای ابی 1157 نمرات اولیه 7157        
      نام اور تاسيسات مكانيكي وبرقي 1158   7158        
      نام اور هیدرولیک 1159   7159        
      نام اور هیدرولیک وازمايشگاه 1160   7160        
87 11 2 نیروبخش هیدرولوژِی مهندسی 1161 نمرات اولیه 7161 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 8 نیکنام اصول مهندسی زلزله 1162 نمرات اولیه 7162        
87 11 8 نیکنام ترمیم ساختمانها 1163 نمرات اولیه 7163        
      نیکنام مهندسی زلزله (ارشد ) 1164   7164        
      نیکنام مهندسی زلزله (ارشد) 1165   7165        
87 11 3 وطنی اسکوئی مقاومت مصالح 1 1166   7166 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 14 وطنی اسکوئی اصول مهندسی زلزله * 1167 نمرات اولیه 7167        
87 11 3 وطنی اسکوئی مقاومت مصالح 2 1168   7168 87 11 3 نمرات نهایی شده
      وطنی اسکوئی روش اجزاء محدود (ارشد) 1169   7169        
87 11 14 یاوری نقشه برداری 1وعملیات * 1170 نمرات اولیه 7170 87 11 30 نمرات نهایی شده
        کاراموزی 1171   7171        
        سمینار(ارشد) 1172   7172        
        پروژه پایان نامه (ارشد) 1173   7173        
        سمینار(ارشد) 1174   7174        
        پروژه پایان نامه (ارشد) 1175   7175        
        سمینار(ارشد) 1176   7176        
        پروژه پایان نامه (ارشد) 1177   7177        
        ازمایشگاه هیدرولیک 1178   7178        
87 11 5 نیکنام مهندسی زلزله (ارشد/سازه اول 87-86) 1179 نمرات اولیه 7179        
87 11 5 نیکنام مهندسی زلزله (ارشد/سازه دوم 87-86) 1180   7180 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 وطنی اسکوئی طراحی ساختمانها دربرابر زلزله (ارشد/سازه دوم 87-86) 1181   7181 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 منصوری هیدرولیک پیشرفته (ارشد/اب دوم 87-86) 1182   7182 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 منصوری طراحی هیدرولیکی سازه ها (ارشد /اب دوم 87-86) 1183   7183 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 سیاوش نیا تحقیقات محلی درساختگاه (ارشد/خاک وپی دوم 87-86) 1184   7184 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 14 پروانه خواه اصول مهندسی سد 1185 نمرات اولیه 7185        
87 11 27 طاوسی تفرشی پایداری سازه ها (دوم 87-86) 1186 نمرات اولیه 7186        
87 12 1 نیکنام مهندسی زلزله (دوم 86-85)(ارشد /سازه ) 1187 نمرات اولیه 7187        
87 12 1 نیکنام مهندسی زلزله (اول 87-86) (ارشد /سازه ) 1188 نمرات اولیه 7188        
87 12 1 نیکنام مهندسی زلزله (دوم 87-86)(ارشد /سازه ) 1189 نمرات اولیه 7189        
          1190   7190        

Contact us : info@tehranmarkaz.ir

تمامی حقوق برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز محفوظ می باشد
Copyright 2009
Tehran Markaz dot ir  - All Rights Reserved
.: Powered By .: Helia Design Group