سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز
www.TehranMarkaz.ir

لیست نمرات گروه مکانیک
برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید

تاريخ اعلام نمره اوليه نام استاد نام درس رديف  نمرات اولیه رديف تاريخ اعلام نمره نهائی نمرات نهایی شده
      ادامیان  دینامیک  2000   8000        
87 11 16 اداميان ازمایشگاه مقاومت مصالح 2001 نمرات اولیه 8001        
87 11 16 اداميان برنامه نویسی کامپیوتر 2002 نمرات اولیه 8002 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 9 استوان ترمودینامیک 1 2003 نمرات اولیه 8003        
87 11 9 استوان ترمودینامیک 2 2004 نمرات اولیه 8004        
87 11 9 استوان موتورهاي احتراق داخلي 2005 نمرات اولیه 8005 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 7 استوان شناخت فلزات صنعتي 2006 نمرات اولیه 8006 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 16 اسدی کارگاه توانايي ماشينکاري 2007 نمرات اولیه 8007        
87 11 27 اسدی کارگاه طراحی قیدوبندها 2008 نمرات اولیه 8008        
      افتخاری یزدی مکانيک سيالات 1 2009   8009        
      افتخاری یزدی انتقال حرارت 1 2010   8010        
      افتخاری یزدی انتقال حرارت 2011   8011        
      افتخاری یزدی مکانیک سیالات 2 2012   8012        
87 11 17 افتخاری یزدی ازمایشگاه مکانیک سیالات 2013 نمرات اولیه 8013        
      افتخاری یزدی مکانیک سیالات 2014   8014        
87 11 16 اکبرپور استاتیک 2015 نمرات اولیه 8015        
87 11 16 اکبرپور مقاومت مصالح1 2016 نمرات اولیه 8016        
87 11 20 اهنی محاسبه عددي 2017 نمرات اولیه 8017 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 2 اهنی نقشه کشی صنعتی 1 2018   8018 87 11 2 نمرات نهایی شده
      ایرج رضایی کارگاه عمومی 2019   8019        
87 11 19 بزازاميني ازمایشگاه مقاومت مصالح 2020 نمرات اولیه 8020        
87 11 7 بزازاميني ارتعاشات مکانيکي 2021 نمرات اولیه 8021 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 19 بزازاميني ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات 2022 نمرات اولیه 8022        
87 11 7 بزازاميني طراحی بدنه وشاسی خودرو 2023 نمرات اولیه 8023 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 7 بزازاميني ارتعاشات 2024 نمرات اولیه 8024 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 7 بنی مصطفی عرب کارگاه جوشکاری وورقکاری 2025 نمرات اولیه 8025        
87 11 17 بنی مصطفی عرب تکنولوژی روشهای جوشکاری 2026 نمرات اولیه 8026 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 20 بنی مصطفی عرب کارگاه جوشکاری تخصصی * 2027 نمرات اولیه 8027        
87 11 17 بنی مصطفی عرب تولید مخصوص * 2028 نمرات اولیه 8028 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
      بهزادی پور شناخت فلزات صنعتي 2029   8029        
      بهزادی پور تکنولوژی پلاستیک 2030   8030        
      بهزادی پور طراحی قیدوبندها 2031   8031        
87 11 16 بیک میرزایی مبانی مهندسی برق2 2032 نمرات اولیه 8032        
87 11 5 پازکی مقاومت مصالح 1 2033 نمرات اولیه 8033 87 11 15 نمرات نهایی شده
87 11 5 پازکی دینامیک ماشین 2034 نمرات اولیه 8034        
87 11 5 پازکی استاتیک 2035 نمرات اولیه 8035        
87 11 5 پازکی مقاومت مصالح2 2036 نمرات اولیه 8036 87 11 15 نمرات نهایی شده
87 11 6 پوستی مکانیک سیالات 1 2037   8037 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 6 پوستی دینامیک 2038   8038 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 6 پوستی مکانیک سیالات 2039   8039 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 6 ترابیان متالوژی 2040   8040 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 5 ترابیان علم مواد(جدید) 2041   8041 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 16 ترابیان اصول عمليات حرارتي 2042 نمرات اولیه 8042        
87 11 16 ترابیان ازمایشگاه متالوژی وعملیات حرارتی * 2043 نمرات اولیه 8043        
      ترابیان متالوژی 2044   8044        
87 11 7 حامدی دینامیک ماشین 2045 نمرات اولیه 8045 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 7 حامدی ازمایشگاه سیستمهای اندازه گیری 2046 نمرات اولیه 8046 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 7 حامدی سیستمهای اندازه گیری 2047 نمرات اولیه 8047 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 17 حسینی تست هاي غيرمخرب * 2048 نمرات اولیه 8048 87 11 26 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 16 حسینی سیانکی زبان تخصصي 2049 نمرات اولیه 8049        
87 11 5 حسینی سیانکی ازمایشگاه مقاومت مصالح 2050 نمرات اولیه 8050        
87 11 5 حسینی سیانکی ارتعاشات +ارتعاشات مکانيکي 2051   8051 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 5 حسینی سیانکی ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات 2052 نمرات اولیه 8052        
87 11 5 حسینی سیانکی زبان تخصصي 2053 نمرات اولیه 8053        
      حسینی سیانکی ارتعاشات 2054   8054        
87 11 9 حمیدی نقشه کشی صنعتی 1 2055 نمرات اولیه 8055 87 11 16 نمرات نهایی شده
87 11 9 حمیدی ازمایشگاه مقاومت مصالح 2056 نمرات اولیه 8056 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 9 حمیدی کنترل اتوماتيک 2057 نمرات اولیه 8057 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 9 حمیدی سیستمهای اندازه گیری 2058 نمرات اولیه 8058 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 23 حیدری دینامیک ماشین 2059 نمرات اولیه 8059        
87 11 23 حیدری طراحی مکانیزمها 2060 نمرات اولیه 8060        
87 11 23 حیدری مقاومت مصالح 3 2061 نمرات اولیه 8061        
87 11 23 حیدری طراحی بدنه وشاسی خودرو 2062 نمرات اولیه 8062        
      دارابی کارگاه عمومی 2063   8063        
87 11 17 دارابی مقاومت مصالح 2 2064 نمرات اولیه 8064 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 17 دارابی کارگاه ماشین ابزار وابزارسازی 2065 نمرات اولیه 8065        
      دانش مهر طراحی اجزاء1 2066   8066        
      دانش مهر روشهاي طراحي مهندسي 2067   8067        
      دانش مهر طراحی اجزاء2 2068   8068        
87 11 19 رادمهر ترمودینامیک 1 2069 نمرات اولیه 8069        
87 11 19 رادمهر مقاومت مصالح 2 2070 نمرات اولیه 8070        
87 11 19 رادمهر ترمودینامیک 2 2071 نمرات اولیه 8071        
87 11 19 رادمهر مقاومت مصالح1 2072 نمرات اولیه 8072        
87 11 19 رادمهر دینامیک 2073 نمرات اولیه 8073        
      رضا سیستانی کارگاه عمومی 2074   8074        
87 11 9 ریاحی چالشتری طراحی اجزاء1 2075 نمرات اولیه 8075 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 9 ریاحی چالشتری طراحی اجزاء2 2076 نمرات اولیه 8076 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 9 ریاحی چالشتری کامپوزیت 2077 نمرات اولیه 8077 87 11 21 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 19 شاه سياه ازمایشگاه مقاومت مصالح * 2078 نمرات اولیه 8078        
87 11 19 شاه سياه ازمایشگاه دینامیک وارتعاشات * 2079 نمرات اولیه 8079        
87 11 24 شاه سياه محاسبه عددي 2080 نمرات اولیه 8080        
87 11 17 شاه سياه مقاومت مصالح1 2081 نمرات اولیه 8081        
87 11 21 شاهوردي یاتاقان وروغنکاری * 2082 نمرات اولیه 8082        
87 11 15 شاهوردي استاتیک 2083 نمرات اولیه 8083 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 15 شمس مکانيک سيالات 2* 2084 نمرات اولیه 8084 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 15 شمس مکانیک سیالات 1* 2085 نمرات اولیه 8085 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند.
      شیرازی برنامه نویسی کامپیوتر 2086   8086        
87 11 21 صدیق نقشه کشی صنعتی 2 2087 نمرات اولیه 8087 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 30 صدیق تکنولوژی روشهای ریخته گری * 2088 نمرات اولیه 8088        
87 11 30 صدیق اصول ريخته گري * 2089 نمرات اولیه 8089        
87 11 30 صدیق طراحی قیدوبندها* 2090 نمرات اولیه 8090        
87 11 30 صدیق انیورسال عمومی * 2091 نمرات اولیه 8091        
87 11 16 عبدی دهکردی کارگاه ماشین ابزاروابزارسازی 2092 نمرات اولیه 8092        
87 11 16 عبدی دهکردی کارگاه انیورسال 2093 نمرات اولیه 8093        
87 11 19 قضاوی طراحی وساخت به کمک کامپیوتر 2094 نمرات اولیه 8094        
87 11 19 قضاوی ازمایشگاه طراحی وساخت به کمک کامپیوتر 2095 نمرات اولیه 8095        
87 11 9 کرباسچی مقاومت مصالح 2 2096   8096 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 9 کرباسچی مقاومت مصالح 3 2097   8097 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 16 کرباسچی مکانیک موادمرکب 2098 نمرات اولیه 8098        
87 11 16 کرباسچی محاسبه عددي 2099 نمرات اولیه 8099        
87 12 1 کوشش کارگاه ریخته گری 2100 نمرات اولیه 8100        
      کوشش کارگاه اصول ريخته گري 2101   8101        
87 11 9 کوکبی دینامیک 2102   8102 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 9 کوکبي کارگاه جوشکاری وورقکاری 2103   8103 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 5 کوکبي انتقال حرارت 1 2104   8104 87 11 5 نمرات نهایی شده
      گران پی اتومکانیک 2105   8105        
87 12 1 گران پی کارگاه اتومکانيک 2106 نمرات اولیه 8106        
87 11 15 لواسانی ترمودینامیک 1 2107 نمرات اولیه 8107        
87 11 2 لواسانی کاربرد هیدرولیک وسیستمهای بادی 2108 نمرات اولیه 8108 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 6 لواسانی ازمایشگاه کاربرد هیدرولیک وسیسمهای بادی 2109 نمرات اولیه 8109        
87 11 6 لواسانی ترمودینامیک 2110 نمرات اولیه 8110        
87 11 6 لواسانی استاتیک 2111 نمرات اولیه 8111 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 27 مجید حسینی کارگاه طراحی قالبهای پرس 2112 نمرات اولیه 8112        
87 11 16 محمدی نائینی ترمودینامیک 2 2113 نمرات اولیه 8113        
87 11 16 محمدی نائینی ازمایشگاه ترمودینامیک 2114 نمرات اولیه 8114        
87 11 15 محمدی نائینی ازمایشگاه مکانیک سیالات 2115 نمرات اولیه 8115        
87 11 16 محمدیون طراحی ماشین به کمک کامپیوتر 2116 نمرات اولیه 8116 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 16 محمدیون مدیریت واقتصاد صنعتی 2117 نمرات اولیه 8117 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 19 محمدیون رباتیک 2118 نمرات اولیه 8118        
87 11 16 محمدیون مدیریت تولید 2119 نمرات اولیه 8119 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 16 محمدیون طراحی کارخانه 2120 نمرات اولیه 8120 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 16 محمدیون ماشین ابزارتولیدی 2121 نمرات اولیه 8121 87 11 30 نمرات نهایی شده
      محمدیون کارگاه ماشینهای کنترل عددی 2122   8122        
87 11 16 محمدیون توانايي ماشينکاري 2123 نمرات اولیه 8123 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 16 محمدیون ماشین های کنترل عددی 2124 نمرات اولیه 8124 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 20 مهبادی ازمایشگاه مقاومت مصالح (در قسمت عمران اعلام شده بود) 2125 نمرات اولیه 8125        
87 11 5 مهبادی مقاومت مصالح 2 2126 نمرات اولیه 8126        
87 11 15 مهبادی طراحی اجزاء1 2127 نمرات اولیه 8127        
87 11 5 مهبادی طراحی مکانیزمها 2128 نمرات اولیه 8128        
87 11 15 مهبادی طراحی اجزاء2 2129 نمرات اولیه 8129        
87 11 15 مهبادی مقاومت مصالح1 2130 نمرات اولیه 8130        
87 11 15 مهبادی دینامیک 2131 نمرات اولیه 8131        
87 11 23 نعیمی ازمایشگاه مبانی مهنذسی برق 2132 نمرات اولیه 8132        
87 11 23 نعیمی کارگاه کاربرد برق والکترونيک (مکانيک ) 2133 نمرات اولیه 8133        
87 11 15 بیک مرزه ای مبانی مهندسی برق 1* 2134 نمرات اولیه 8134 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 19 پوستی پروژه تخصصي 2135 نمرات اولیه 8135        
        کاراموزی 2136   8136        
        کاراموزی 2 2137   8137        
        کاراموزی 1 2138   8138        
        کاراموزی 2 2139   8139        
87 11 17 مجید حسینی طراحی قالبهای پرس * 2140 نمرات اولیه 8140 87 11 26 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 17 شعبانی کاربرد برق والکترونیک 2141 نمرات اولیه 8141        
87 11 6 اسدی نقشه کشی صنعتی 1 2142   8142 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 9 بت شکنان دهکردی نقشه کشی صنعتی 1 2143   8143 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 16 ذاکرحسین یاتاقان وروغنکاری 2144 نمرات اولیه 8144        
87 11 16 اکبرپور نقشه کشی صنعتی 2 2145 نمرات اولیه 8145        
87 11 16 نجاری مبانی مهندسی برق 2 2146 نمرات اولیه 8146 87 11 21 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 16 دزیانی نقشه کشی صنعتی 1 2147 نمرات اولیه 8147        
87 11 16 افشار نقشه کشی صنعتی 1* 2148 نمرات اولیه 8148        
87 11 16 نجاری مبانی مهندسی برق 2 2149 نمرات اولیه 8149 87 11 21 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 16 ترابیان ازمایشگاه علم مواد* 2150 نمرات اولیه 8150        
87 11 21 فرنوش نقشه کشی صنعتی 1* 2151 نمرات اولیه 8151        
87 11 21 فرنوش نقشه کشی صنعتی 2* 2152 نمرات اولیه 8152        

Contact us : info@tehranmarkaz.ir

تمامی حقوق برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز محفوظ می باشد
Copyright 2009
Tehran Markaz dot ir  - All Rights Reserved
.: Powered By .: Helia Design Group