سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز
www.TehranMarkaz.ir

لیست نمرات گروه برق
برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید

تاريخ اعلام نمره اوليه نام استاد نام درس رديف نمرات اولیه رديف تاريخ اعلام نمره نهائی نمرات نهایی شده
87 11 20 اردلانی مخابرات 1 3000 نمرات اولیه 9000        
87 11 20 اردلانی مخابرات 2 3001 نمرات اولیه 9001        
87 11 23 اسکويي تبریزی تئوری وتکنولوژی ساخت قطعات (ارشد) 3002 نمرات اولیه 9002        
87 11 7 اشرفیان مدارهای الکتریکی 2 3003   9003 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 19 اشرفیان تکنیک پالس * 3004 نمرات اولیه 9004        
87 11 16 اعتماد کارگاه برق 3005 نمرات اولیه 9005        
87 11 19 انشائیه سیستمهای کنترل خطی * 3006 نمرات اولیه 9006 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند
87 11 19 انشائیه الکترونیک 2 3007 نمرات اولیه 9007 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند
87 11 19 ایت تجزیه وتحلیل سیستمها 3008 نمرات اولیه 9008        
87 11 20 برقعی الکترومغناطيس * 3009 نمرات اولیه 9009        
87 11 23 بزرگی ازمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1 3010 نمرات اولیه 9010        
87 11 27 بشیریان الکترومغناطيس 3011 نمرات اولیه 9011        
87 11 27 بشیریان فیزیک الکترونیک 3012 نمرات اولیه 9012        
      بشیریان فیزیک الکترونیک (ارشد) 3013   9013        
      بیک لریان کارگاه برق 3014   9014        
      بیک لریان ازمایشگاه اندازه گیری ومدار1 3015   9015        
87 11 20 بیک مرزه ای الکترونیک 3* 3016 نمرات اولیه 9016        
87 11 7 جلایی اندازه گیری الکترونیکی 3017   9017 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 8 جلایی اقتصاد مهندسی 3018   9018 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 8 جلايي الکترونیک 3 3019   9019 87 11 8 نمرات نهایی شده
87 11 14 جوادی بررسی سیستمهای قدرت 1 3020 نمرات اولیه 9020        
87 11 14 جوادی گزارش نويسي فني 3021 نمرات اولیه 9021        
87 11 14 جوادی کنترل فازی 3022 نمرات اولیه 9022        
87 11 14 جوادی مباحث ويژه درالکترونيک 2(ارشد) 3023 نمرات اولیه 9023        
87 11 9 حبیبی ماشینهای الکتریکی 1 3024 نمرات اولیه 9024 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 9 حبیبی ماشینهای الکتریکی 2 3025 نمرات اولیه 9025 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 27 خاکپور الکترومغناطيس 3026 نمرات اولیه 9026        
87 11 14 دانا ازمایشگاه الکترونیک 1 3027 نمرات اولیه 9027        
87 11 14 دانا گزارش نويسي فني 3028 نمرات اولیه 9028        
      دانا سیستمهای سوئیچینگ 3029   9029        
87 11 14 رنجبرزاده مدارهای الکتریکی 2 3030 نمرات اولیه 9030 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 27 شکوفیان برنامه نویسی کامپیوتر 3031 نمرات اولیه 9031        
87 11 2 صباغی ندوشن میکروپروسسور 3032 نمرات اولیه 9032 87 11 14 نمرات نهایی شده
87 11 16 صباغی ندوشن ازمایشگاه میکروپروسسور 3033 نمرات اولیه 9033        
      صراف زاده الکترومغناطيس 3034   9034        
      صراف زاده مخابرات 1 3035   9035        
      صراف زاده مخابرات 2 3036   9036        
87 11 6 عظيمي نام مدارهای منطقی 3037   9037 87 11 6 نمرات نهایی شده
      عظيمي نام ازمایشگاه مدارهاي منطقي 3038   9038        
      غلامی الکترومغناطيس 3039   9039        
      غلامی تجزیه وتحلیل سیستمها 3040   9040        
87 11 9 فرحی عراقی زبان تخصصي 3041   9041 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 6 فرحي عراقي مدارهای الکتریکی 1 3042 نمرات اولیه 9042 87 11 14 نمرات نهایی شده
      فرخی الکترونیک 1 3043   9043        
      فرخی الکترونیک 2 3044   9044        
      فرخی مباحث ويژه درالکترونيک 1(ارشد) 3045   9045        
87 11 14 فرمند اندازه گیری الکتریکی 3046 نمرات اولیه 9046 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 23 فرمند کنترل صنعتي 3047 نمرات اولیه 9047        
87 11 19 فروزنده الکترونیک 3 3048 نمرات اولیه 9048        
      فروزنده طراحی مدارهای VLSI (ارشد) 3049   9049        
87 11 19 فروزنده طراحی مدارهای مجتمع خطی (ارشد) 3050 نمرات اولیه 9050        
87 11 30 قضائی علمداری ازمایشگاه کنترل خطی 3051 نمرات اولیه 9051        
87 11 8 قلي زاده فیزیک الکترونیک 3052 نمرات اولیه 9052 87 11 20 نمرات نهایی شده
87 11 20 قلي زاده طراحی مدارهای VLSI (ارشد)* 3053 نمرات اولیه 9053        
      قلي زاده فیزیک الکترونیک (ارشد) 3054   9054        
      کاشاني نيا تجزیه وتحلیل سیستمها 3055   9055        
      کاشاني نيا مدارهای مخابراتی 3056   9056        
      کاشاني نيا طراحی مدارهای الکترونیکی (فرکانس بالا(ارشد) 3057   9057        
      کاشاني نيا مدارهای مخابراتی (ارشد) 3058   9058        
87 11 20 کلانتری خاندانی الکترونیک 3* 3059 نمرات اولیه 9059        
87 11 20 کلانتری خاندانی تکنیک پالس 3060 نمرات اولیه 9060        
87 11 20 کلانتری خاندانی مدارهای مخابراتی * 3061 نمرات اولیه 9061        
87 11 20 کلانتری خاندانی پروژه ازمايشگاه الکترونيک 3* 3062 نمرات اولیه 9062        
      کلانتری خاندانی تکنیک پالس (ارشد) 3063   9063        
      کلانتری خاندانی مدارهای مخابراتی (ارشد) 3064   9064        
      کنگرلو ازمایشگاه معماری کامپیوتر 3065   9065        
87 11 5 کنگرلو الکترونیک 1 3066 نمرات اولیه 9066        
87 11 8 کنگرلو الکترونیک 2 3067 نمرات اولیه 9067        
87 11 5 کوکبی نقشه کشی صنعتی 3068 نمرات اولیه 9068        
87 11 19 مختاری نهال الکترومغناطيس * 3069 نمرات اولیه 9069        
87 11 23 مرادی مدارهای منطقی * 3070 نمرات اولیه 9070 87 11 30 نمرات نهایی شده
87 11 14 منصف مدارهای الکتریکی 1 3071 نمرات اولیه 9071        
87 11 14 منصف معماري کامپيوتر 3072 نمرات اولیه 9072 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 6 موسوي مدارهای الکتریکی 2 3073   9073 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 6 موسوي سیستمهای کنترل خطی 3074   9074 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 13 نجاری ماشینهای الکتریکی 1 3075 نمرات اولیه 9075 87 11 21 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 13 نجاری ماشینهای الکتریکی 2 3076 نمرات اولیه 9076 87 11 21 نمرات بدون تغییر نهایی شدند.
87 11 19 نوري فیزیک مدرن 3077 نمرات اولیه 9077        
        ازمایشگاه مدارهاي منطقي 3078   9078        
87 11 19 محبعلی زاده ازمایشگاه معماری کامپیوتر* 3079 نمرات اولیه 9079        
87 11 16 رنجبرزاده کارگاه برق 3080 نمرات اولیه 9080        
87 12 1 سیستانی کارگاه عمومی 3081 نمرات اولیه 9081        
87 11 16 رازی ازمایشگاه اندازه گیری ومدار1 3082 نمرات اولیه 9082        
87 11 5 لگزی ازمایشگاه الکترونیک 2 1083   9083 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 16 صداقتی ازمایشگاه کنترل خطی 3084 نمرات اولیه 9084        
87 11 16 قرشی ازمایشگاه الکترونیک 3 3085 نمرات اولیه 9085        
87 11 19 محبعلی زاده ازمایشگاه تکنیک پالس * 3086 نمرات اولیه 9086        
87 11 30 بابائی نیک ازمایشگاه مدارهای مخابراتی 3087 نمرات اولیه 9087        
        کاراموزی 3088   9088        
        پروژه کارشناسی 3089   9089        
        ازمایشگاه میکروپروسسور 3090   9090        
        سمینار(ارشد) 3091   9091        
        پروژه پایان نامه (ارشد) 3092   9092        
        تکنیک پالس (ارشد) 3093   9093        
        برنامه نویسی کامپیوتر 3094   9094        
87 11 5 کنگرلو تصویربرداری رقمی (ارشد دوم 87-86) 3095   9095 87 11 5 نمرات نهایی شده
87 11 14 پازکی نقشه کشی صنعتی * 3096 نمرات اولیه 9096        
87 11 14 محمدی نائینی نقشه کشی صنعتی * 3097 نمرات اولیه 9097        
87 11 14 جوادی کنترل فازی (ارشد) 3098 نمرات اولیه 9098        
87 11 16 انشائیه ازمایشگاه مدارمنطقی 3099 نمرات اولیه 9099 87 12 1 نمرات اولیه بدون تغییر نهایی شدند
87 11 19 محبعلی زاده ازمایشگاه الکترونیک 2* 3100 نمرات اولیه 9100 87 11 24 نمرات نهایی شده
87 11 23 صمدی ازمایشگاه الکترونیک 2 3101 نمرات اولیه 9101        
87 11 23 شمس ازمایشگاه اندازه گیری ومدار1 3102 نمرات اولیه 9102        
87 11 23 صمدی ازمایشگاه الکترونیک 3 3103 نمرات اولیه 9103        
87 11 23 صمدی ازمایشگاه تکنیک پالس 3104 نمرات اولیه 9104        
87 11 23 هاشمی ازمایشگاه میکروپروسسور 3105 نمرات اولیه 9105        
87 11 23 جلیلی برنامه نویسی کامپیوتر* 3106 نمرات اولیه 9106        
87 12 1 رضائی کارگاه عمومی 3107 نمرات اولیه

9107

       
          3108   9108        
          3109   9109        
          3110   9110        

Contact us : info@tehranmarkaz.ir

تمامی حقوق برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز محفوظ می باشد
Copyright 2009
Tehran Markaz dot ir  - All Rights Reserved
.: Powered By .: Helia Design Group