سایت دانشکده فنی دانشگاه تهران مرکز
www.TehranMarkaz.ir

لیست نمرات گروه علوم پایه
برای مشاهده لیست نمرات بر روی شماره ردیف مورد نظر کلیک کنید
تاريخ اعلام نمره اوليه نام استاد نام درس رديف نمرات اولیه رديف تاريخ اعلام نمره نهائی نمرات نهایی شده
87 11 3 ابراهیم پوستچی فیزیک 1 5000   11000 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 3 ابراهیم پوستچی فیزیک 2 5001   11001 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 2 ابرسجی اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) 5002 نمرات اولیه 11002 87 11 24 نمرات نهایی شده(جدید)
87 11 2 اتش وایقان ریاضی 2 5003 نمرات اولیه 11003 87 11 26 نمرات نهایی شده(جدید)
87 11 10 اسلامی تنظیم خانواده وجمعیت 5004   11004 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 اوتادی شیمی عمومی مهندسی شیمی 5005   11005 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 19 ایرانپور محاسبات عددی 5006 نمرات اولیه 11006        
87 11 3 ایرانپور ریاضی 1 5007   11007 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 21 باشعور ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5008 نمرات اولیه 11008        
87 11 23 باشعور معادلات دیفرانسیل 5009 نمرات اولیه 11009        
87 11 21 باشعور محاسبات عددی 5010 نمرات اولیه 11010        
87 11 21 بحری معارف اسلامی 2 5011 نمرات اولیه 11011        
87 11 21 بحری اندیشه اسلامی 2(نبوت وامامت ) 5012 نمرات اولیه 11012        
87 11 13 بحرینی محاسبات عددی * 5013 نمرات اولیه 11013        
87 11 10 بحرینی ریاضی مهندسی * 5014 نمرات اولیه 11014 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 10 بحرینی ریاضی 1 5015   11015 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 بحرینی امارواحتمالات مهندسی 5016 نمرات اولیه 11016 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 7 بخشنده معادلات دیفرانسیل 5017   11017 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 10 بخشنده محاسبات عددی 5018   11018 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 7 بخشنده ریاضی 2 5019   11019 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 2 بنی هاشمی ریاضی 2 5020 نمرات اولیه 11020 87 11 14 نمرات نهایی شده
87 11 9 بهروزي تاريخ اسلام 5021   11021 87 11 9 نمرات نهایی شده
87 11 9 بهروزي تاریخ تحلیلی صدراسلام 5022   11022 87 11 9 نمرات نهایی شده
      بیت ا..جعفری معارف اسلامی 2 5023   11023        
87 11 19 بیت ا..جعفری اندیشه اسلامی 2(نبوت وامامت ) 5024 نمرات اولیه 11024        
87 11 10 پارسا زبان خارجی انگلیسی 5025 نمرات اولیه 11025 87 11 17 نمرات نهایی شده
87 11 21 پور جعفر چلیکدانی فارسی * 5026 نمرات اولیه 11026        
87 11 3 پورشریف ریاضی 1 5027 نمرات اولیه 11027 87 11 13 نمرات نهایی شده
87 11 3 پورشریف ریاضی 2 5028 نمرات اولیه 11028 87 11 13 نمرات نهایی شده
87 11 17 پورفرج معادلات دیفرانسیل 5029 نمرات اولیه 11029        
87 11 17 پورفرج ریاضی مهندسی 5030 نمرات اولیه 11030        
87 11 3 تجلی زبان انگلیسی پیشنیاز دانشگاهی 5031   11031 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 13 تقوامنش شیمی پیش نیاز دانشگاهی * 5032 نمرات اولیه 11032        
87 11 13 تقی پور شیمی عمومی * 5033 نمرات اولیه 11033 87 11 30 نمرات نهایی شده
      تقی عباسی متون اسلامی (تفسیر قران کریم ) 5034   11034        
87 11 27 توکلی مقدم متون اسلامی 5035 نمرات اولیه 11035        
87 11 27 توکلی مقدم متون اسلامی (تفسیر قران کریم ) 5036 نمرات اولیه 11036        
87 11 19 تولیت معارف اسلامی 1 5037 نمرات اولیه 11037 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 24 تولیت اندیشه اسلامی 1(مبدا ومعاد) 5038 نمرات اولیه 11038 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 7 جلاليان تاريخ اسلام 5039   11039 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 7 جلاليان تاریخ تحلیلی صدراسلام 5040   11040 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 17 چاره جولنگرودی متون اسلامی * 5041 نمرات اولیه 11041        
87 11 17 چاره جولنگرودی متون اسلامی (تفسیر قران کریم )* 5042 نمرات اولیه 11042        
87 11 3 چوبدارسلطان احمدی ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5043 نمرات اولیه 11043 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 13 چوبدارسلطان احمدی معادلات دیفرانسیل (قسمت اول ) 5044 نمرات اولیه 11044 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 13 چوبدارسلطان احمدی ریاضی مهندسی 5045 نمرات اولیه 11045 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 13 حسامی پیله رود فیزیک 2 5046 نمرات اولیه 11046 87 11 26 نمرات نهایی شده
87 11 6 حسین نیا زبان خارجی انگلیسی 5047   11047 87 11 6 نمرات نهایی شده
87 11 17 خون سیاوش امارواحتمالات مهندسی 5048 نمرات اولیه 11048        
87 11 23 دائمی کله پردسری فارسی * 5049 نمرات اولیه 11049        
87 11 2 دلدار ریاضی 1 5050   11050 87 11 2 نمرات نهایی شده
87 11 13 دوستی معادلات دیفرانسیل * 5051 نمرات اولیه 11051        
87 11 13 ذاکر حسین و رنجبرو ضیاءمنش ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5052 نمرات اولیه 11052        
87 11 26 ذاکری خبره فیزیک پیش دانشگاهی 5053 نمرات اولیه 11053        
87 11 10 رضا ریاضی 1 5054   11054 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 رضا ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5055   11055 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 13 رضائی معادلات دیفرانسیل 5056 نمرات اولیه 11056 87 11 21 نمرات نهایی شده
      رضائی ریاضی مهندسی 5057 نمرات اولیه 11057        
      رضائی ریاضی 1 5058 نمرات اولیه 11058        
      رضائی ریاضی 2 5059 نمرات اولیه 11059        
87 11 17 روستاییان زبان خارجی انگلیسی 5060 نمرات اولیه 11060 87 11 24 نمرات نهایی شده
      ریاضی برنامه نویسی کامپیوتر 5061   11061        
87 11 19 زادون محاسبات عددی 5062 نمرات اولیه 11062 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 23 زادون روشهای محاسبات عددی 5063 نمرات اولیه 11063 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 7 زادون ریاضی 2 5064 نمرات اولیه 11064 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 10 زارع دهنوی فیزیک 1 5065   11065 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 زارع دهنوی فیزیک 2 5066   11066 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 13 زمانی فیزیک 1 5067 نمرات اولیه 11067        
87 11 3 زمانی فیزیک 2 5068 نمرات اولیه 11068 87 11 27 نمرات نهایی شده
87 11 21 سبحانيان تاريخ اسلام 5069 نمرات اولیه 11069        
87 11 21 سبحانيان تاریخ تحلیلی صدراسلام 5070 نمرات اولیه 11070        
      سعیدی معارف اسلامی 1 5071   11071        
      سعیدی معارف اسلامی 2 5072   11072        
87 11 19 سعیدی انقلاب اسلامی 5073 نمرات اولیه 11073        
      سعیدی اندیشه اسلامی 1(مبدا ومعاد) 5074   11074        
      سعیدی انقلاب اسلامی ایران 5075   11075        
87 11 3 سلیمانی معارف اسلامی 2 5076   11076 87 11 3 نمرات نهایی شده
      سلیمانی اخلاق اسلامی 5077   11077        
      سلیمانی اندیشه اسلامی 2(نبوت وامامت ) 5078   11078        
87 11 2 سلیمانی اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) 5079   11079 87 11 2 نمرات نهایی شده
87 11 7 سلیمی ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5080   11080 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 13 سلیمی روشهای محاسبات عددی * 5081 نمرات اولیه 11081        
87 11 7 سلیمی ریاضی 1 5082 نمرات اولیه 11082 87 11 23 نمرات نهایی شده (جدید)
87 11 13 سمائی ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5083 نمرات اولیه 11083        
87 11 13 شریف زاده ریاضی 2 5084 نمرات اولیه 11084 87 11 13 نمرات نهایی شده
87 12 1 شعبانعلی اندیشه اسلامی 1(مبدا ومعاد) 5085 نمرات اولیه 11085        
87 11 17 شعبانعلی تاریخ تحلیلی صدراسلام * 5086 نمرات اولیه 11086        
87 11 19 شکوه غازانی امارواحتمالات مهندسی * 5087 نمرات اولیه 11087        
87 11 3 شکوه غازانی ریاضی مهندسی 5088   11088 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 3 شکوه غازانی ریاضی 2 5089   11089 87 11 3 نمرات نهایی شده
      شکوه غازانی امارواحتمالات مهندسی 5090   11090        
87 11 17 شهسواری فارسی 5091 نمرات اولیه 11091        
87 11 7 صبوری فیزیک 1 5092 نمرات اولیه 11092 87 11 23 نمرات نهایی شده(قسمت اول )
87 11 7 صبوری فیزیک 2 5093 نمرات اولیه 11093 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 19 صنایعی وصیت نامه حضرت امام ره 5094 نمرات اولیه 11094        
87 11 3 صنایعی اندیشه اسلامی 1(مبدا ومعاد) 5095   11095 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 13 صوفیان تازه متون اسلامی * 5096 نمرات اولیه 11096        
87 11 13 صوفیان تازه متون اسلامی (تفسیر قران کریم )* 5097 نمرات اولیه 11097        
87 11 10 ضیاءمنش معادلات دیفرانسیل 5098   11098 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 ضیاءمنش ریاضی مهندسی 5099   11099 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 ضیاءمنش ریاضی 2 5100   11100 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 15 طاهری شیمی عمومی 5101 نمرات اولیه 11101        
87 11 17 طهماسبی ریاضیات پیش نیاز دانشگاهی 5102 نمرات اولیه 11102        
87 11 17 طهماسبی ریاضی 2 5103 نمرات اولیه 11103        
87 11 13 عباسی انقلاب اسلامی* 5104 نمرات اولیه 11104        
87 11 13 عباسی متون اسلامی * 5105 نمرات اولیه 11105        
      عباسی انقلاب اسلامی ایران 5106   11106        
      عباسی فیزیک 1 5107   11107        
87 11 10 عبدالهی انقلاب اسلامی 5108   11108 87 11 10 نمرات نهایی شده
      عبدالهی انقلاب اسلامی ایران 5109   11109        
87 11 13 عظیمی نیا وصیت نامه حضرت امام ره 5110 نمرات اولیه 11110 87 12 1 نمرات نهایی شده
87 11 10 غریب خواجه معادلات دیفرانسیل 5111   11111 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 3 غریب خواجه ریاضی 2 5112   11112 87 11 3 نمرات نهایی شده
      غفاری فیزیک 1 5113   11113        
87 11 23 غفاری فیزیک 2 5114 نمرات اولیه 11114        
87 11 30 غلامی معادلات دیفرانسیل 5115 نمرات اولیه 11115        
87 11 30 غلامی ریاضی مهندسی 5116 نمرات اولیه 11116        
87 11 10 فتحی واجارگاه معادلات دیفرانسیل 5117   11117 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 فتحی واجارگاه امارواحتمالات مهندسی 5118   11118 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 7 فراشاهی زبان انگلیسی پیشنیاز دانشگاهی 5119   11119 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 7 فراشاهی زبان خارجی انگلیسی 5120   11120 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 21 فرحی اخلاق اسلامی * 5121 نمرات اولیه 11121        
87 11 21 فرحی اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )* 5122 نمرات اولیه 11122        
87 11 10 فهیمی نیا معادلات دیفرانسیل 5123 نمرات اولیه 11123        
87 11 10 فهیمی نیا ریاضی مهندسی 5124 نمرات اولیه 11124        
87 11 21 کاظمی فارسی 5125 نمرات اولیه 11125        
87 11 7 کوشکی امارواحتمالات مهندسی 5126   11126 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 3 محرابی ساری زبان خارجی انگلیسی 5127   11127 87 11 3 نمرات نهایی شده
      محمدتقی عباسی متون اسلامی (تفسیر قران کریم ) 5128   11128        
87 11 2 محمدی تودشتی اخلاق اسلامی 5129   11129 87 11 2 نمرات نهایی شده
      محمدی تودشتی اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) 5130   11130        
87 11 10 محمودی کبریا معادلات دیفرانسیل 5131   11131 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 3 محمودی کبریا ریاضی 2 5132   11132 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 17 مدیری فیزیک پیش دانشگاهی * 5133 نمرات اولیه 11133        
87 11 17 مدیری فیزیک 2* 5134 نمرات اولیه 11134 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 13 مزرعتی فارسی * 5135 نمرات اولیه 11135        
87 11 7 مشیرزاده مویدی زبان خارجی انگلیسی 5136 نمرات اولیه 11136 87 11 13 نمرات نهایی شده
87 11 17 مقاصدی معادلات دیفرانسیل * 5137 نمرات اولیه 11137        
87 12 1 مهدیزاده امارواحتمالات مهندسی * 5138 نمرات اولیه 11138        
87 11 10 موتمنی طباطبائی شیمی عمومی 5139   11139 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 3 نایبی ندوشن فیزیک 1 5140   11140 87 11 3 نمرات نهایی شده
87 11 17 نقیب زاده مشایخ فارسی 5141 نمرات اولیه 11141        
87 11 7 نورعلیشاهی فیزیک 1 5142   11142 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 13 نورعلیشاهی فیزیک 2 5143 نمرات اولیه 11143 87 11 21 نمرات نهایی شده
87 11 13 نوری فیزیک 1* 5144 نمرات اولیه 11144        
87 11 13 نوری فیزیک 2* 5145 نمرات اولیه 11145        
87 11 10 واعظ زاده فیزیک 1 5146   11146 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 10 واعظ زاده فیزیک 2 5147   11147 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 7 وطن چی تنظیم خانواده وجمعیت 5148   11148 87 11 7 نمرات نهایی شده
87 11 9 یوسف فام فارسی پیش نیاز دانشگاهی 5149 نمرات اولیه 11149 87 11 23 نمرات نهایی شده
87 11 27 کلیه اساتید تربیت بدنی 1 5150 نمرات اولیه 11150        
87 11 27 کلیه اساتید تربیت بدنی 2 5151 نمرات اولیه 11151        
87 11 19 دستغیب قران کریم 5152 نمرات اولیه 11152        
          5153   11153        
87 12 1 کلیه اساتید ازمایشگاه فیزیک 1 5154 نمرات اولیه 11154        
87 12 1 کلیه اساتید ازمایشگاه فیزیک 2 5155 نمرات اولیه 11155        
        ازمایشگاه فیزیک 1حرارت ومکانیک 5156   11156        
        ریاضی 1 5157   11157        
87 11 19 احمدیان اشنائی باقرائت وروخوانی قران کریم 5158 نمرات اولیه 11158        
87 11 10 اوتادی اشنایی بامهندسی شیمی 5159   11159 87 11 10 نمرات نهایی شده
87 11 13 زمانی فیزیک 2(قسمت دوم ) 5160 نمرات اولیه 11160        
87 11 15 طاهری اشنایی بامهندسی شیمی * 5161 نمرات اولیه 11161        
87 11 17 چوبدارسلطان احمدی معادلات دیفرانسیل (قسمت دوم ) 5162 نمرات اولیه 11162        
87 11 26 صبوری فیزیک 1 5163   11163 87 11 26 نمرات نهایی شده قسمت دوم

Contact us : info@tehranmarkaz.ir

تمامی حقوق برای دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز محفوظ می باشد
Copyright 2009
Tehran Markaz dot ir  - All Rights Reserved
.: Powered By .: Helia Design Group